Om VFSK

 Stadgar Västanfjällets skoterklubb 2014-05-14


§1
Västanfjällets skoterklubb är en ideell förening som bedriver sin verksamhet genom att:
– upprätthålla ett skoterledssystem inom Bjurholms kommun som är säkert och hållbart.
– sprida intresset och kännedomen för snöskotertrafik.
– skapa gemenskap med snöskoterkörning som ledstjärna.


§2
För att räknas som medlem skall man årligen betala av årsmötet fastställd medlemsavgift. Styrelsen har rätt att utesluta medlem som bryter mot stadgarna, utesluten medlem har påföljande år rätt att söka nytt medlemskap.


§3
Klubbens verksamhet sköts av en, av årsmötet årligen utsedd styrelse. Styrelsens roller utses av ett konstituerande möte inom 14 dagar efter årsmötesdagen, därefter meddelas styrelsens roller som gäller under kommande verksamhetsår. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och tre ledamöter. Nyval av styrelsemedlemmar sker vanligtvis på två år. Halva antalet ledamöter krävs för att styrelsen är beslutsför. Vid årsmötet utses en valberedning med 2st medlemmar plus 1st representant från styrelsen. Beslut fattas genom enkel majoritet, vid oavgjord röstning har ordförande den avgörande rösten.


§4
Klubbens förvaltning granskas av två revisorer som väljs för ett år. Revisorerna skall vara myndiga.


§5
Föreningens firmatecknare utses av styrelsen.


§6
Kallelsen till årsmötet skall skickas minst 2 veckor före, av styrelsen fastställd dag. Dessa ärenden skall behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Är årsmötet utlyst på godkänt sätt
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av två justeringsmän.
6. Genomgång av verksamhetsberättelse
7. Genomgång av revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihets för styrelsen
9. Av styrelsen framlagda förslag
10. Aktivitetsplan för kommande år.
11. Fastställande av medlemsavgift.
12. Val av styrelse enl. §3.
13. Val av revisorer enl. §4.
14. Val av valberedning enl. §3.
15. Övriga frågor.
16. Årsmötet avslutas


§7
Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlem som omedelbart vill utträda ur föreningen skall skriftligen ha meddelat detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Inbetalade avgifter återbetalas ej.


§8
Ändringar av stadgarna kan enbart ske på ordinarie årsmöte och förslag skall inkomma minst 14 dagar före årsmötet. Beslut om ändring fordrar minst 2/3 av rösterna de röstberättigade närvarande på årsmötet.


§9
Beslut om klubbens upplösning kan enbart fattas vid årsmöte på av styrelsen väckt förslag, som minst 14 dagar före sammanträdet delges medlemmarna. För dylikt besluts giltighet fordras att minst 2/3 av klubbens röstberättigade, vid årsmötet närvarande, medlemmar två årsmöten i rad.


§10
I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till någon lämplig organisation som företräder skoterägarnas intressen.